Adatkezelési tájékoztató

Intellflow Kft.

2483 Gárdony, Delfin u. 2.

Adószám: 14576959-2-07

Adatkezelési tájékoztató célja

Intellflow Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Intellflow Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a www.intellflow.hu/adatvédelem címen.

Intellflow Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az info@intellflow.hu e-mail címre, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Intellflow Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Intellflow Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Intellflow Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a info@intellflow.hu és a +36 1 799 3333 elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Intellflow Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 10 év elteltével töröl.

Név: Intellflow Kft.

Székhely: 2483 Gárdony, Delfin u. 2.

Cégjegyzékszám: 07 09 027681

A bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14576959-2-07

Telefonszám: +36 1 799 3333

E-mail: info@Intellflow.hu

Adatvédelmi felelős: T. Kovács János

Adatvédelmi felelős elérhetősége: tkovacs.janos@intellflow.hu

A kezelt személyes adatok köre

Regisztráció során megadandó személyes adatok

Regisztráció hírlevél kiküldéséhez vagy egyszerű levelezéshez, futó projektek folyamatának biztosításához:

– Névjegy átadásával, a névjegyen szereplő személyes adatok (név, telefonszám, cím, e-mailcím)

– E-mailben való levelezéssel az e-mailben szereplő személyes adatok (név, telefonszám, cím, e-mail-cím)

– A www.intellflow.hu weboldalon történő regisztrálással (e-mail cím megadásával)

Az ügyfelek tájékoztatási és további levelezés célból adják meg adataikat, ill. írnak részünkre.

Munkavállalók személyes adatai:

– Munkaszerződések és abban található személyes adatok (név, lakcím, adóazonosító, születési hely és időpont, anyja neve, telefonszám, e-mail cím, stb.)

– Bérszámfejtéshez szükséges adatok (munkabér)

– Egészségügyi adatok

Technikai adatok

Intellflow Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

– változatlansága igazolható (adatintegritás);

– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Intellflow Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Intellflow Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújtja.

Intellflow Kft. az adatkezelés során megőrzi:

– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát teljességét;

– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Hírlevélre való feliratkozás lehetőségei:

– személyesen névjegy átadásával

– www.intellflow.hu weboldalon való feliratkozással

– e-mailben (info@intellflow.hu) feliratkozás jelzése

Hírlevélről való leiratkozás lehetőségei:

– e-mailben (info@intellflow.hu) a leiratkozás jelzése

A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve

Felhasználása

Jogalap

Megőrzési idő

www.Intellflow.hu weboldalon történt regisztráció

Hirdetés feladásához szükséges a regisztráció

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

10 év

Hírlevélre feliratkozás

Hírlevél kiküldése

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Amennyiben leiratkozás történik, az e-mail cím a hírlevél címadatbázisból azonnal törlésre kerül.

Ügyintézés

Levelezéshez, kapcsolattartáshoz adatok kezelése

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

10 év

Munkavállalók adatai

Munkavállalók adatainak kezelése

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

10 év

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Az általános adatkezelési irányelvek

Intellflow Kft. tevékenységének önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakászában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabály teszi kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Intellflow Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. Továbbá személyesen, egy tárgyalás vagy kiállítás során is átadhatja számunkra névjegyét, mely alapján bekerül címjegyzék adatbázisunkba. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a regisztráció során generálódnak és melyeket Intellflow Kft. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag, a Intellflow Kft. munkatársa fér hozzá, ameddig fennáll a Intellflow Kft-nél a munkaviszonya. Kilépése esetén a hozzáférési lehetőségét töröljük.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

A beérkező adatokat nem adjuk tovább harmadik félnek. Adatfeldolgozás saját rendszerben történik.

Ügyfelek adataihoz a következő munkakörök férhetnek hozzá:

– Gépértékesítésben dolgozók

– Alkatrészértékesítésben dolgozók

– Szervizügyintézésben dolgozók

– Pénzügyön és munkaügyön dolgozók

– Rendszergazda

A partnerekkel kötött szerződésekkel kapcsolatos titoktartás kiterjed a fent nevezett munkakörökre.

Munkavállalók adataihoz a következő munkakörök férhetnek hozzá:

– Pénzügyön és munkaügyön dolgozók

– Ügyvezetés

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Intellflow Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Intellflow Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatokhelyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Intellflow Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró; az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése; illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez; érvényesítéshez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Intellflow Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek- e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelés ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor írásban visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: + 36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket és munkavállalóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Intellflow Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Gárdony, 2018.május 30.

INTELLFLOW Kft. ügyvezetője

Adatkezelési szabályzatunk letölthető a linkre kattintva itt.